De Bingham Cup komt eraan!

apr 302018
 

Over een kleine maand is het dan zover: de Bingham Cup, het wereldkampioenschap voor gay & inclusive rugbyteams, komt naar ARC! Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018 wordt het grootste, meest internationale rugbytoernooi ooit in Amstelveen gehouden.    

Het organisatiecomité onder leiding van Marc-Paul Stufkens heeft al meer dan 1.600 LHBT rugbyspelers en -speelsters voor de Bingham Cup ingeschreven; daarnaast reizen er zo’n 400 supporters mee naar Amsterdam en Amstelveen, zijn er 240 vrijwilligers gerecruteerd (véél ARC-leden maar er kunnen er altijd nog meer bij!) en hebben zich meer dan 40 refs uit Nederland en het buitenland voor het toernooi opgegeven.

Het Bingham Cup toernooiterrein omvat 8 speelvelden en 7 trainingsvelden (naast de velden van ARC worden er ook velden van NFC, DVH, AmstelveenHeemraad en Roda’23 ingezet), 5 clubhuizen, 3 sportparken en 1 Player’s Village. De deelnemers zullen elke speeldag met pendelbussen vanuit hun hotel in Amsterdam naar de velden in Amstelveen worden gebracht.

Een groot aantal Lowlanders en andere ARC-(bestuurs)leden is al een hele tijd druk bezig om voor deelnemers en bezoekers een prachtig 15’s-a-side rugbytoernooi neer te zetten. Voetbalvelden zullen worden omgebouwd tot rugbyvelden, er komt een heuse tribune bij het clubgebouw van ARC, er komt een tentenkamp voor de deelnemende teams, er zal medische en fysio-ondersteuning voor de spelers zijn, er zal Bingham Cup merchandise te koop zijn, er zullen DJ’s zijn, er zullen lunches voor de deelnemers zijn, er worden biertaps en food trucks neergezet en er zal een hele sloot sterke koffie worden gemaakt. Die koffie zal hard nodig zijn, want om de meer  dan 60 teams te kunnen laten spelen, beginnen de wedstrijden ijzig vroeg: de eerste kick-off is elke speeldag om 8.30 uur…

Remo Calzoni is toernooidirecteur en Michael Assman is hoofdscheidsrechter van de Bingham Cup. Zij zorgen ervoor dat het speelschema en de indeling van scheids- en lijnrechters geolied verloopt. De Bingham Cup heeft al voldoende scheidsrechters ingeschreven, maar (jeugd)leden van ARC kunnen zich nog steeds bij Remo Calzoni of Nadine Klokkers opgeven om lijnrechter, pitch manager of ballenjongen/-meisje te zijn. Om de lijnrechter-skills te verdiepen geeft Michael in mei een lijnrechterscursus op ARC. Let op de aankondiging om je daarvoor in te kunnen schrijven.

 

De meeste Bingham Cup teams komen vanaf 4 juni in Amsterdam aan. Er is voor al deze teams trainingsruimte geregeld op sportpark De Eendracht op 4, 5, 6 en 7 juni. Dus een groot aantal gay & inclusive rugbyteams zal trainen op het sportcomplex waar het toernooiterrein van de Amsterdam Sevens wordt opgebouwd…. Het is natuurlijk jammer dat de Amsterdam Sevens op precies hetzelfde weekend als de Bingham Cup plaatsvindt, maar er bestaat een hele goede samenwerking tussen de Bingham Cup organisatie en de Amsterdam Sevens; samen zorgen we ervoor dat er in juni een fantastisch rugbyweekend in Amsterdam en Amstelveen wordt gehouden! Meer is meer!    

Alle ARC-leden zijn hartelijk uitgenodigd om op 8, 9 en 10 juni naar de wedstrijden van de Bingham Cup te komen  kijken, en Australische, Nieuw Zeelandse, Amerikaanse, Canadese, Ierse, Engelse, Schotse, Welshe, Franse, Spaanse, Portugese, Italiaanse, Duitse, Zweedse, Belgische en natuurlijk Nederlandse teams aan het werk te zien. De finales worden op zondag 10 juni in de middag op het hoofdveld van ARC gespeeld. De eigen Lowlanders zullen gastheren van het toernooi zijn en samen met de eigen AllBlues het beste rugby laten zien dat de LHBT-spelers van ARC te bieden hebben.

 

Tenslotte: de slogan van Bingham Cup 2018 is ‘Rugby is My Pride’. Hiermee drukken de Lowlanders de trots uit die zij hebben om  deel uit te maken van de rugbycultuur, dat de deelnemers aan dit enorme rugbytoernooi grotendeels LHBT’ers zijn en dat ARC een rugbyclub is waar LHBT-rugbyspelers gewoon zichzelf kunnen zijn.  Best iets om trots op te mogen zijn!

Als er vragen zijn over de Bingham Cup kunnen ARC-leden altijd Dennis de Boer, voorzitter van de Lowlanders, Marc-Paul Stufkens, voorzitter van het organisatiecomité of een van de vele andere betrokkenen bij dit once in a lifetime rugbytoernooi aanschieten. Zij zien er erg naar uit om heel veel ARC-leden tijdens de Bingham Cup te mogen verwelkomen.  Tot dan!

Bingham Cup is coming!

In less than a month, the Bingham Cup, the world championship for gay & inclusive rugby teams, is coming to ARC! On Friday June 8th, Saturday June 9th and Sunday June 10th 2018 the largest, most international rugby tournament ever will be held in Amstelveen.

The Bingham Cup organising committee led by Marc-Paul Stufkens has registered more than 1,600 LGBT rugby players; in addition, some 400 supporters will travel to Amsterdam and Amstelveen, 240 volunteers have been recruited (many ARC members but there can always be more!) and more than 40 refs from the Netherlands and abroad have signed up.

The Bingham Cup venue includes 8 playing pitches and 7 training pitches (besides the pitches of ARC, pitches of NFC, DVH, AmstelveenHeemraad and Roda’23 will also be used), 5 club houses, 3 sports parks and 1 Player’s Village. Every day, the participants will be taken with shuttle buses from their hotels in Amsterdam to the tournament venue in Amstelveen.

A large number of Lowlanders and other ARC (board) members have been busy for a long time to create a beautiful 15’s-a-side rugby tournament for both participants and visitors. Football fields will be converted into rugby pitches, an actual stand will be built up next to the ARC club house, there will be tents for all participating teams, there will be medical and physio support for the players, there will be Bingham Cup merchandise for sale, there will be DJs, there will be lunches for the participants, beer taps and food trucks will be set up and a whole lot of strong coffee will be made. That coffee will be desperately needed, because in order to let the more than 60 teams play, matches will begin early: the first kick-off is at 8.30 each day…

Remo Calzoni is tournament director and Michael Assman is head referee of the Bingham Cup. They will ensure that the match schedule and allocation of referees and touch judges runs smoothly. The Bingham Cup has already signed up a sufficient number of referees, but (youth) members of ARC can still tell Remo Calzoni or Nadine Klokkers that they would like to be touch judges, pitch managers or ball boy & girls. To deepen touch judge skills, Michael will give a touch judging course at ARC in May. Please pay attention to the announcement of this course so that you can sign up.

 

Most Bingham Cup teams will arrive in Amsterdam from June 4th. For all these teams, training time and pitches have been arranged at sports park De Eendracht on June 4th, 5th, 6th and 7th. So a large number of gay & inclusive rugby teams will train at the sports complex where the Amsterdam Sevens tournament venue is being built up …. It is of course a pity that the Amsterdam Sevens takes place on exactly the same weekend as the Bingham Cup, but there is a very good cooperation between the Bingham Cup organisation and the Amsterdam Sevens organisation; together we will ensure that a fantastic rugby weekend is held in Amsterdam and Amstelveen in June! More is more!

All ARC members are warmly invited to come watch the Bingham Cup matches on June 8th, 9th and 10th, and see Australian, New Zealand, American, Canadian, Irish, English, Scottish, Welsh, French, Spanish, Portuguese, Italian, German, Swedish, Belgian and of course Dutch teams in action. The finals will be played on the main pitch of ARC on Sunday 10 June in the afternoon. ARC’s own  Lowlanders will be hosting the tournament and together with ARC’s own AllBlues will show the best rugby that the LGBT players of ARC have to offer.

 

Finally, the slogan of Bingham Cup 2018 is ‘Rugby is My Pride’. With this, the Lowlanders express their pride to be part of the inclusive rugby culture, that the participants in this huge tournament are mostly LGBT people and that ARC is a rugby club where LGBT rugby players can just be themselves. That is really something to be proud of!

If there are any questions about the Bingham Cup, ARC members can always contact Dennis de Boer, president of the Lowlanders, Marc-Paul Stufkens, chair of the organising committee or one of the many other people involved in this once in a lifetime rugby tournament. They are very much looking forward to welcoming many ARC members to the Bingham Cup. See you all soon!

 

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
Google+
http://www.arcrugby.nl/wp/uncategorized/de-bingham-cup-komt-eraan/
RSS
Follow by Email
© 2019 Amstelveense Rugby Club Drafie's Design
Menu